جهت مصارفی مانند بالانس خطوط انتقال مواد استفاده شده دارای ظرفیت های بین 100 تا 1000 لیتر می باشد. بالانس تانک در صورت نیاز می تواند به فلوتر مکانیکی مجهز گردد.